1. Home
 2.  - 
 3. Verzekeringen
 4.  - 
 5. Vrije tijd
 6.  - Evenementenverzekering
Evenementenverzekering

Evenementenverzekering

Dit product dekt private, openbare en professionele evenementen, of ze nu op het land, op het water of in de lucht plaatsvinden, en dat zowel in België als in het buitenland. Met kosteloos annuleren of uitstellen, zodat organisatoren op hun beide oren kunnen slapen.

 

 

Annulering of uitstel zonder kosten

Bij de organisatie van uw evenement kunnen onvoorziene omstandigheden roet in het eten gooien. Zowel voor, tijdens als nadien kunnen zich onverwachte problemen voordoen. Total Event Protection biedt een oplossing op maat en verzekert uw publieke, professionele of privé-evenementen die door onverwachte omstandigheden geannuleerd of uitgesteld moeten worden en dit zowel in België als in het buitenland. Total Event Protection dekt bij totale annulering of uitstel de geldelijke verliezen, annuleringskosten en/of bereddingskosten die te uwen laste blijven als organisator. De annulering of het uitstel moet zich wel buiten uw wil voordoen.

 

Wat als er zich vóór, tijdens of na uw evenement onverwachte problemen voordoen?

Om al uw publieke, professionele of privé-evenementen te verzekeren, stellen wij u deze verzekering voor.

 

Wat dekken wij?

De verzekering waarborgt de verzekeringnemer tegen de geldelijke verliezen, de annulatiekosten en/of de schadebeperkingskosten die ten laste blijven als gevolg van de totale annulatie of uitstel van het gedekte evenement en voor zover deze annulatie of uitstel zich buiten de wil van de verzekeringnemer en/of verzekerde voordoet.

 • Gewone annulatie
  • Onbeschikbaarheid van de locatie waar het evenement plaatsvindt
  • Ontoegankelijkheid van de locatie waar het evenement plaatsvindt
  • Nationale rouw
 • Optionele waarborgen
  • Onbeschikbaarheid van de belangrijke personen/artiesten
  • Annulatie ten gevolge van slechte weersomstandigheden die de veiligheid van het publiek of het personeel in gevaar kunnen brengen,
  • Gedwongen uitblijven van publiek
  • Materiële schade (dekking van het materiaal en de installaties tijdens de manifestatie)
  • Burgerlijke Aansprakelijkheid Organisator (dekt de extra- contractuele aansprakelijkheid van de organisator en zijn aangestelden ten aanzien van derden en dit voor lichamelijke en materiële schade)
  • Persoonlijke Ongevallenverzekering voor werknemers, technici en vrijwilligers
  • Terrorisme

Welk type evenementen kunnen verzekerd worden?

Culturele manifestaties: concerten, spektakels in zaal, tent of open lucht…
Seminaries van ondernemingen, conventies, congressen, persconferenties…
Sportevenementen, manifestaties op het water of in de lucht…
Algemene vergaderingen, associatieve of politieke bijeenkomsten…
Eindjaarfeesten, huwelijken, privé-recepties…

 

Wat is de verzekerde waarde?

De totale waarde van de voorziene organisatiekosten. Dit zal tevens het maximale bedrag zijn dat wij uitkeren in geval van schade. Met de dekking Total Event Protection kan u zich als organisator met een gerust hart concentreren op het organiseren van het evenement. In geval van annulatie betalen wij de niet recupereerbare onkosten terug, geplafonneerd tot het verzekerde bedrag. In bepaalde gevallen kan de winst meeverzekerd worden.

 

Wat zijn de meest voorkomende oorzaken van annulatie (zonder limitatief te zijn)?

 • Stakingen in het land van vertrek en/of van bestemming
 • Onbeschikbaarheid van de luchthaven van vertrek en/of van bestemming
 • Overlijden of fysieke ongeschiktheid van een onmisbaar persoon ten gevolge van ziekte en/of ongeval
  Familiale rouwtijd na het overlijden van een familielid van de eerste graad of van de echtgeno(o)t(e), voor zover deze persoon niet ouder is dan 75 jaar
 • Oproer in België en/of in het land van,bestemming
 • Natuurrampen
 • Slechte weersomstandigheden waardoor het geplande vervoermiddel onbruikbaar wordt
 • Vliegtuigongeval van de luchtvaartmaatschappij waardoor de vliegvergunning ingetrokken wordt
 • Vertraging bij het vervoer ten gevolge van een verkeersongeval, kaping en/of koerswijziging van het door de deelnemers van een reis gebruikte vervoermiddel
 • Ernstig schadegeval in de receptielokalen als er onmogelijk gelijkaardige lokalen kunnen gevonden worden
 • Ernstige en directe dreigingen tot terroristische aanslagen op de plaats waar een reis wordt georganiseerd
 • Gewapend conflict in het land van bestemming of in de buurlanden waardoor het vervoeren van de passagiers gevaarlijk wordt
 • Administratief verbod nadat er voorheen een toelating werd verleend
 • Ontruiming bevolen door de plaatselijke overheden tijdens de reis
 • Sluiting van de grenzen bevolen door de plaatselijke overheden
 • Opeising van de receptielokalen door de bevoegde overheden
 • Nationale rouw
 • Rouwtijd die inzonderheid de stad van bestemming treft (plaatselijke ramp, brand…)
 • Ernstig schadegeval in de lokalen van de onderschrijver waardoor de aanwezigheid van de meeste reizigers onmisbaar wordt
 • Opeising van de burgerluchtvaart
 • Oproer, hevige sociale onlusten, gewapende opstand…
 • Terreurdaden op de plaats van het evenement,
Call Now ButtonBel ons